Cookie beleid v.v. SJZ

De website van v.v. SJZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement SJZ AV 20 november 2007 - 1 -
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Conform artikel 22 van de Statuten

Artikel 1:
NAAM EN ZETEL
- De vereniging draagt de naam van Rooms Katholieke Sport Vereniging Sint Jan Zoeterwoude, hierna te noemen SJZ of de vereniging
- Zij is opgericht op 21 september 1945 en heeft haar zetel te Zoeterwoude
- De vereniging staat ingeschreven in het verenigingsregister, dat wordt gehouden bij de kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder nummer 44 55 70.
- De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid

Artikel 2:
- De kleuren van de vereniging zijn groen en wit.
- Het sporttenue bestaat uit: wit shirt met een groene verticale baan over voor- en achterzijde, groene broek en groene kousen met een wit boord.
- Shirtreclame is toegestaan bij alle elftallen c.q. teams.
- Voor reclame mag de groene verticale baan over de voorzijde van het shirt worden onderbroken voor een (duidelijke) horizontale reclameboodschap.
- Uit hoofde van de lidmaatschapverhouding tussen de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond,
(hierna te noemen KNVB) en de vereniging zijn op sponsorovereenkomsten mede van toepassing de Statuten, Reglementen en bestuursbesluiten van de KNVB, in het bijzonder het Reglement Amateurvoetbal en het Sponsoringreglement Amateurvoetbal, alsmede de besluiten van het
bestuur Amateurvoetbal.
- Het bestuur is gerechtigd de sponsoring en andere reclamedoeleinden namens haar aan derden
uit te besteden.

Artikel 3:
LEDEN / BEGUNSTIGERS
- De vereniging kent leden, leden van verdienste en ereleden. Allen hebben stemrecht.
- Daarnaast kan de vereniging zich laten steunen door begunstigers; zij hebben echter géén stemrecht.

Artikel 4:
VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
- De aanvraag tot het verkrijgen van het lidmaatschap wordt gedaan op een door het bestuur ter
beschikking te stellen formulier. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte
gegevens via deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
- Bij aanmelding van personen beneden 16 jaar is de handtekening van één der ouders/ voogden
wettelijk vereist.
- De secretaris maakt
de aanvraag onverwijld bekend op de wijze als door het bestuur voor
zodanige bekendmakingen is bepaald, onder meer door publicatie in het verenigingsorgaan.
- Het bestuur kan in bijzondere gevallen het lidmaatschap verlenen aan derden.

Artikel 5:
- Binnen veertien (14) dagen na de bekendmaking als in artikel 4 van dit huishoudelijk
reglement bedoeld kan ieder lid onder opgave van redenen schriftelijk bezwaar maken tegen
toelating.
- Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Op g
rond van artikel 11 van de Statuten kan belanghebbende laatstbedoelde beslissing aan het oordeel van de eerstvolgende Algemene Vergadering onderwerpen. Deze mogelijkheid dient in de afwijzingsbrief kenbaar worden gemaakt.

Artikel 6:
RECHTEN EN PLICHTEN
- Is de vereniging toegetreden tot één of meer sportorganisaties (bijvoorbeeld de KNVB)
dan is het bestuur gerechtigd voor de leden van de vereniging bepalingen vast te stellen in relatie tot
het verplichte lidmaatschap van dergelijke organisaties.
Huishoudelijk Reglement SJZ AV 20 november 2007 - 2
-
Artikel 7:
- Alle leden zijn gerechtigd tot het indienen van voorstellen, klachten en anderszins bij het
bestuur, dat verplicht is deze in behandeling te nemen en daarover zijn mening te geven.

Artikel 8:
- De leden zijn verplicht adreswijzigingen – ook indien tijdelijk – binnen zeven (7) dagen
schriftelijk aan het secretariaat op te geven.

Artikel 9:
- Boetes van (KNVB) Bondswege vastgesteld en opgelegd moeten door de leden zelf betaald
worden.

Artikel 10:
- De leden zijn verplicht de door hen aan de vereniging toegebr
achte financiële schade, ontstaan door het doen van handelingen, op eigen verantwoording te vergoeden.
- De leden zijn verplicht zich te onthouden van daden of uitlatingen, welke in de ruimste zin
afbreuk aan de vereniging kunnen doen.

Artikel 11:
INSCHRIJFGELD EN CONTRIBUTIE
- Het bestuur kan bepalen, dat van ieder nieuw toegetreden lid een inschrijfgeld wordt geheven.
- Het bedrag van dit inschrijfgeld kan voor iedere groep van leden afzonderlijk worden
vastgesteld.
- Bij opzegging van het lidmaatschap wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12:
- De door de leden verschuldigde contributie wordt per categorie ieder jaar op voorstel van het
bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld.
- Ereleden en leden van verdienste, die tevens actief in welke vorm dan ook aan de vereniging
meedoen, kunnen van het betalen van verenigingscontributie met inachtneming van de
amateurbepalingen worden vrijgesteld.
- Het bestuur kan in bijzondere gevallen bepalen dat een lid een lagere contributie betaalt of
tijdelijk daarvan wordt vrijgesteld.

Artikel 13:
- De jaarlijkse contributie dient voor het volledige jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan.
- Voor gezinnen, waarvan er meer dan twee (2) personen lid van de vereniging zijn, dient een
half jaar vooruit te worden betaald.
- Bij aanmelding dienen nieuwe leden of de wettelijk vertegenwoordiger/verzorger, een door de
vereniging beschikbaar gesteld incassoformulier dan wel een machtiging tot automatische
incasso van de contributie in te vullen en te ondertekenen..
- De contributie wordt jaarlijks in juli geïncasseerd.
- Is per 1 september van hetzelfde jaar de contributie nog niet ontvangen, dan is het betreffende
lid niet langer train- en speelgerechtigd, totdat de contributie wel is voldaan.
- De contributie zal dan als zodanig worden verhoogd met incasso- en administratiekosten.

Artikel 14:
- Indien de contributie van het lopende verenigingsjaar in haar geheel niet wordt voldaan kan deze langs gerechtelijke weg worden ingevorderd, in welk geval de met de invordering gepaard gaande kosten op het betreffende lid worden verhaald.

Artikel 15:
BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
- Opzegging van het lidmaatschap dient per brief , per E-mail, dan wel via het daarvoor ontworpen opzeggingsformulier te geschieden bij de ledenadministratie. Voor spelende leden geldt dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend voor 31 mei mogelijk is.
- Bij beëindiging van het lidmaatschap na 31 mei doch voor 31 augustus van hetzelfde jaar, is
het lid een minimale contributie verschuldigd van zes (6) maanden.
- Daarnaast is sprake van beëindiging van het lidmaatschap bij overlijden van het lid, opzegging
namens de vereniging, dan wel royement als bedoeld in artikel 17 en verder van dit Huishoudelijk Reglement.
Huishoudelijk Reglement SJZ AV 20 november 2007-3
-
Artikel 16:
SCHORSING
- Leden, die volgens de mening van het bestuur zich aan wangedrag hebben schuldig gemaakt,
dan wel de belangen van de vereniging ernstig hebben geschaad, kunnen – hangende de
formele wijze van handelen – door het bestuur met onmiddellijke ingang worden geschorst.
- Een besluit tot schorsing wordt genomen tijdens een vergadering van het bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen.
- Het betreffende lid wordt bij aangetekende brief van de schorsing in kennis gesteld.
- Geen schorsing kan definitief worden uitgesproken dan nadat het betrokken lid schriftelijk binnen zeven (7) werkdagen in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen of te verzetten.
- Binnen drie (3) maanden na de uitspraak van een schorsingsbesluit kan dit tijdens een vergadering van het bestuur met gewone meerderheid van stemmen ongedaan worden gemaakt.
- Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van drie (3) jaar worden opgelegd.
- De Algemene Vergadering kan besluiten tot opheffing van de schorsing of tot welke tijd een
schorsing wordt gehandhaafd.
- Gedurende de periode, dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten aan het lid worden ontzegd.
- Een opgelegde schorsing kan uiteindelijk uitmonden in een voorstel tot royement, in te dienen
door het bestuur bij de Algemene Vergadering.

ROYEMENT
Artikel 17, Royement van leden kan plaatsvinden:
- Bij het niet nakomen van de geldende verplichtingen (waaronder het betalen van contributie)
jegens de vereniging.
- Bij het overtreden van de Statuten of Reglementen van de vereniging
- Bij het plegen van handelingen in strijd met de belangen van de voetbalsport in het algemeen
en van de vereniging in het bijzonder.
- Een door de KNVB uitgesproken royement.

Artikel 18:
- Royement kan op voorstel van het bestuur of van tenminste tien (10) stemgerechtigde leden op
een Algemene Vergadering worden uitgesproken.
- Het betreffende lid wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tenminste vijf (5) weken vóór
deze Algemene Vergadering per aangetekende brief van het voorstel tot royement, met opgave
van redenen en informatie over de eventueel door betrokkene te volgen beroepsprocedure, in
kennis gesteld.
-Betrokkene is bevoegd binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving, in beroep te
gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.

Artikel 19:
-Betrokkene wordt tijdens de Algemene Vergadering in de gelegenheid gesteld zich te (doen)
horen.
- De Algemene Vergadering is bevoegd – gehoord hebbende de indiener(s) tot royement en het
betreffende te royeren lid – het voorstel tot royement in te trekken.
- Overeenkomstig de Statuten zal het besluit tot royement door de Algemene Vergadering
moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
- Onmiddellijk nadat door de Algemene Vergadering het royement is uitgesproken moet het
betrokken lid de vergadering verlaten.

Artikel 20:
- Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap
voortvloeiende. Betrokkene is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen (waaronder
het voldoen van achterstallige betalingen), waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
- Degene, die is geroyeerd, dient ook terstond alle zaken welke eigendom zijn van de vereniging
terug te geven. (bijvoorbeeld sleutels, kleding, archiefstukken enz.)


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!